1. pl
  2. es
  1. pl
  2. es

Polski prawnik w Hiszpanii

ENA Europejski Nakaz Aresztowania

20 października 2021

Czym jest Europejski Nakaz Aresztowania?  Przykład Polska-Hiszpania.

 

ENA (Europejski Nakaz  Aresztowania ) to  uproszczona i transgraniczna procedura sądowa mająca na celu doręczenie osoby wskazanej przez wymiar sprawiedliwości w celu ścigania lub wykonania kary lub środka zabezpieczającego polegającego na pozbawieniu wolności, której kompetencja w Hiszpanii  należy do Trybunalu o Zasięgu Krajowym z Siedzibą w Madrycie ( Audiencia Nacional) . Po wydaniu europejskiego nakazu aresztowania przez państwo wnioskujące, państwo, w którym znajduje się osoba poszukiwana, musi przystąpić do jej natychmiastowego aresztowania bez wgłębiania się  w meritum sprawy, ponieważ kompetencja w tej dziedzinie leży wyłącznie po stronie  kraju wydającego. Przekazywanie obywateli jest ogólną zasadą, od której istnieje kilka wyjątków ( ścisle określonych). Zadaniem adwokata osoby zatrzymanej jest wyłapanie przez stronę polską (lub innego kraju) błędów proceduralnych lub innych, które mogłyby wpłynąć  na odrzucenie wniosku ENA.

Wiele osób błędnie uważa, że ​​sędzia odpowiedzialny za ich  wydalenie   oceni lub rozpatrzy ich sprawę ale faktem jest że jego kompetencja ogranicza się do sprawdzenia, czy  ENA jest dobrze wykonana  i nie ma powodów do jej  odrzucenia.  Jest przyjętą regułą akceptacja odmienności pomiędzy poszczególnymi systemami prawnymi i wzajemne  zaufanie do orzeczeń pochodzących od właściwych organów w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej,  w związku z tym kraje czlonkowskie  rozpatrując ENA opierają się na  ogólnej regule, którą jest wzajemne  zaufanie.

Po aresztowaniu  osoby poszukiwanej w Hiszpanii   jej przesłuchanie odbywa się maksymalnie w ciągu 72 godzin  i polega ono m.in na zapytaniu się czy zatrzymany  zgadza na przewiezienie do Polski ( lub innego kraju) i ocenienia jego sytuacji osobistej.  Duża część wstępnego przesłuchania skupia się na rozwiązaniu sytuacji osobistej osoby, której dotyczy wniosek ENA , mimo że art. 53 ustawy 23/14 z 20 LISTOPADA O WZAJEMNYM UZNAWANIE ORZECZEŃ KARNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ  jasno odnosi się do przebiegu takiego przesłuchania .Wielu zatrzymanych Polaków w Hiszpanii  chce odbyć karę lub środek zabezpieczający wlaśnie tutaj ale prawdą jest, że Sąd  bierze pod uwagę szereg wymogów, takich jak silne zakorzenienie społeczne, w ramach którego wchodzi  poziom języka hiszpańskiego,status rezydenta, rzeczywiste  zamieszkanie,  więzy rodzinne, niekaralność, lub aspekty  stricto ekonomiczne.

Błędem jest sądzić, że obywatel europejski przez sam fakt posiadania dokumentu takiego jak NIE hiszpańskie lub posiadania nieruchomości  na swoje nazwisko może  mieć zapewnienie ewentualne  wykonanie kary w Hiszpanii , ponieważ coraz częściej bierze się pod uwagę  tzw. solidne społeczne  zakorzenie niż inne  wymagania  administracyjne.

W wyroku w sprawie C-66/08 Kozłowski 9 Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że pojęcia „ma miejsce zamieszkania” i „przebywa” użyte w art. 4 pkt 6 decyzji ramowej w sprawie ENA powinny być zdefiniowane w sposób jednolity, jako że odnoszą się do autonomicznych pojęć prawa Unii. Pojęcia te dotyczą odpowiednio sytuacji, gdy osoba, której dotyczy wniosek, ustanowiła swoje rzeczywiste miejsce zamieszkania w wykonującym nakaz państwie członkowskim albo jeżeli w następstwie odpowiednio długiego trwałego pobytu w tym państwie, stworzyła z nim więzi porównywalne z tymi, które są wynikiem posiadania miejsca zamieszkania. Stwierdzenie „przebywania” wymaga przeprowadzenia całościowej oceny licznych obiektywnych elementów, wśród których znajdują się w szczególności długość, charakter i warunki pobytu osoby ściganej, a także więzi rodzinne i ekonomiczne, które utrzymuje ona z państwem członkowskim wykonania nakazu. Jak orzekł Trybunał Sprawiedliwości w wyroku w sprawie C-123/08 Wolzenburg, w odniesieniu do art. 4 pkt 6 decyzji ramowej w sprawie ENA oraz zasady równego traktowania obywateli Unii, przepisy krajowe przewidujące odmowę wykonania ENA w przypadku obywateli Unii będących migrantami w celu wykonania kary pozbawienia wolności wyłącznie w przypadku, gdy przebywali oni zgodnie z prawem na terytorium danego państwa nieprzerwanie przez okres pięciu lat, były zgodne z art. 12 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (obecnie art. 18 TFUE). Państwo członkowskie nie może jednak uzależnić fakultatywnej odmowy wykonania ENA, o której mowa w art. 4 pkt 6 decyzji ramowej w sprawie ENA, od dodatkowych wymogów administracyjnych takich jak posiadanie zezwolenia na pobyt na czas nieokreślony. ( źródło:Komisja Europejska ZAWIADOMIENIE KOMISJI z dnia 28.9.2017).

 

Dostęp  do doświadczonego adwokata w państwie wykonującym ENA jest kluczowy dletego tez z MMB LEGAL ABOGADOS MONIKA MARCZEWSKA  możemy poszczycić się wieloma  sukcesami w sprawach dotyczących Europejskiego  Nakazu Aresztowania.

Wszystkie prawa zastrzeżone

Strona stworzona przez Kobieca energia w biznesie

Kancelaria mmb-legalabogados Monika Marczewska

  Jesteśmy tutaj  

  Kontakt z nami  

Kancelaria

 

Calle Hermosilla 48, 1ª Derecha, Madryt

(nie przyjmujemy bez wcześniej umówionej wizyty.)

 

Telefon:

+ 34 910 709 484

+34 638 824 598

 

e-mail: info@mmb-legal.com

POLITYKA PRYWATNOŚCI